Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Předávání osobních údajů I. – Co jsou to osobní údaje

23. 8. 2017
3 minuty čtení

V poslední době se množí dotazy obchodníků související s předávání osobních údajů zákazníků třetím osobám. Z těchto důvodů jsme se rozhodli věnovat této problematice také v našich právních oběžnících.

Abychom se mohli zabývat otázkou předávání osobních údajů, je nutné si na úvod stručně vyjasnit, co to vlastně osobní údaje jsou (v smyslu legislativního vymezení tohoto pojmu). V praxi je možné se totiž setkat s řadou desinterpretací v tomto ohledu - kupříkladu, že samotná adresa elektronické pošty není nikdy osobním údajem apod.

Ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že osobním údajem je „jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu…“ Důležitá je zejména první část této definice, tedy, že „osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.“ Pro naše účely je však možná názornější znění české verze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tato směrnice ve svém čl. 2 písm. a) stanoví, že osobními údaji jsou „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě“. To znamená, že pokud lze na základě nějakých informací fyzickou osobou identifikovat či pokud jde o informace o nějaké identifikované fyzické osobě (přestože taková informace nijak nespecifikují její fyzickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu), jsou takové informace osobními údaji. Co to znamená pro praxi?

Kupříkladu elektronická adresa josef.aujezdsky@eadvokacie.cz bude osobním údajem, jelikož na základní této elektronické adresy je možné mojí osobu identifikovat. Jiná situace však bude kupříkladu u elektronických adres eadvokacie@eadvokacie.cz či lkp@seznam.cz, které samostatně osobních údajem zřejmě nebudou. Pokud bude s elektronickou adresou josef.aujezdsky@eadvokacie.cz spojena kupříkladu historie plateb či historie nákupů, budou pak i takové informace osobními údaji v legislativním smyslu (jsou to informace související s určitelným subjektem údajů), a to i přestože informace o historii plateb či historii nákupů by nebyly samy o sobě osobním údajem a kromě výjimečných případů nijak nespecifikují fyzickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu kupujícího.

Na závěr je vhodné zmínit rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které se zabývalo primárně telefonním číslem jako osobním údajem (nicméně toto rozhodnutí je možné vztáhnout i k jiným informacím). Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 9 As 34/2008 konkrétně uvedl, že „plná identita fyzické osoby v současných podmínkách technologicky vyspělé společnosti, tj. za vysokého stupně rozvoje elektronických a jiných médií, která jsou většině populace snadno dostupná, ve své podstatě neznamená nic jiného než možnost tuto osobu určitým způsobem kontaktovat, aniž by bylo nutno znát místo jejího aktuálního pobytu. Proto se výklad pojmu osobní údaj nemůže omezit striktně jen na znalost např. rodného čísla, adresy či pracoviště subjektu údajů. Z tohoto pohledu je za osobní údaj třeba považovat i číslo mobilního telefonu určité osoby, jakkoli může být takové číslo používáno příslušnou osobou jen dočasně, a zároveň nijak nespecifikuje jeho fyzickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Prostřednictvím tohoto čísla je však možno daný subjekt v určitém časovém úseku přímo kontaktovat …, a tento subjekt je tak dosažitelný a jistým způsobem určitelný, a to případně i bez znalosti jeho jména a dalších údajů, které již vazbu na jeho fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu mají.“

Jednotlivým možnostem a omezením při předávání osobních údajů daným právní regulací v této oblasti se budeme věnovat v některém z dalších právních oběžníků.

Josef Aujezdský

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 1/2016 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>