Články
Obchodní právo
Sdílet

Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

advokát
21. 1. 2014
2 minuty čtení

fotka do clanku 03 V tomto příspěvku bychom chtěli stručně upozornit na změny v oblasti regulace akciových společností, které přinesl zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o transparentnosti“). Zákon o transparentnosti především upravuje povinnou změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno a s tím související otázky. Zákon o transparentnosti ukládá akciovým společnostem s listinnými akciemi na majitele a akcionářům následující povinnosti.

Povinnosti akciových společností

Všechny listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, se ke dni 01.01.2014 změní na listinné akcie na jméno a také dojde k tomuto dni automaticky k odpovídající změně stanov akciové společnosti. K těmto změnám dojde přímo na základě zákona a nebude tedy nutné o změně akcií a stanov rozhodovat na valné hromadě. Následně má představenstvo akciové společnosti povinnost nejpozději do dne 30.06.2014 uvést stanovy do souladu se zákonem a podat návrh na zápis změny formy akcií do obchodního rejstříku. Nejpozději do dne 31.03.2014 má akciová společnost povinnost uveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti výzvu k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením. Následky spojené s prodlením s výměnou akcií spočívají v nemožnosti takového akcionáře vykonávat práva spojená s akciemi, včetně toho, že nedojde ke vzniku práva na dividendu s takovými akciemi spojenou.

Povinnosti akcionářů

Akcionáři mají povinnost předložit akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, akciové společnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a sdělit akciové společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, a to nejpozději do dne 30.06.2014. Jak bylo zmiňováno výše, akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Možnosti postupu

V zásadě tedy existují 4 základní možnosti, jak může akciová společnost, která má v současné době akcie ve formě na majitele, nyní postupovat:

  • zaknihovat akcie před dnem 01.01.2014;

  • imobilizovat akcie před dnem 01.01.2014, tedy uzavřít smlouvu o úschově cenných papírů s centrálním depozitářem nebo s obchodníkem s cennými papíry oprávněným poskytovat investiční službu úschova a správa investičních nástrojů;

  • změnit formu akcií (z akcií na majitele na akcie na jméno) před dnem 01.01.2014;

  • vyčkat až do 01.01.2014, kdy dojde ke změně formy akcií přímo na základě zákona.

Vstupte

K dalšímu čtení

Obchodní právo

Přizpůsobení se nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích

15. 10. 2015

>
Obchodní právo

Obchodní korporace ve světle aktuální judikatury

21. 8. 2015

>